Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium

У̨͇͙̬ͦ̿̽̒͑ͮ͋͡ ̬̐ͯ͋ͩ̒̋̔̀̚͘б̴̣̹̥̮̊̈͛̀̚͘ ̛̼̤͉̠̹͖̪̍̿ͣ͌и̷̡̞̰̫͎́̑͐ͯ̐̂ ̴̼̭͋͐̀̔ͨͬ̔в̘̝̬̬͑́̓ͭ̀́ͯ͛ͧ ̷̫͇̼͈͊̽͑ͫ̊̂̈́а̷͙̎ͪ̒̈́̋̊̽̉́̕ ̪̺̘ͫͤ̅ͪй͎̉͐͊̉̌̕ͅͅ ̷̸̙̟͉̫̖̌̈́͊͌т̴̡̟ͫ̀̒ͣ ̜̞̖̞ͬ͡͝е̶̡̃̑̃͋ͣ͌͊̿͒҉͕̲̮̩̩̙̯͇ ̡̝̑̍ͯͧͣͬ́̂̕ ̖̻̩̻ͫͦͧ͢ ̶͔̠̘̖͚̻͇ͫͨ̏̈ͫ̾̐͢в̸̨̲̹̼̺ͩ̂̏̓̃ͣ̄ ̃́ͪ̋ͯͧ͏̣͈̭̖̫̹̜с̶̹̯̖̹̠̜̼̐̄ ̪̻̠͙͚̼̼̑ͭͭ͟ͅе́̐̓̎̈́ͬ̋̄͂҉̵҉̹̰̜ͅ ̇̅͋ͤ҉͈х̧̯͙̞ͧͧ̈ͧ́ͬͪ̍͘ ̷̮̫̤ͨͧ̍͊͜͜,̷̥͈̟͚̑̀͗͟ ̙̠̝͚̩̽́̐̔̆̾
̨̼͕͓̜̠̜̼̈̏̓͛̒̾ͣ̾͌͞Гͧ̃͏̗̯̥̫͓̺̟͝ͅ ̡ͮ͒͒͂̆҉̻͖̀о̹̲͙͈̩̱̹ͧͦ̄ͧ ̸̧̟̲̯̞͚̺͊̋̑ͩс̢͖͎̭̋̎̕ ̧͎͎̥͓͋͗ͤ̽̉ͅп̷̩̱̜̫̣̻̂ͦͪ̅̇ͦ ̧̦͔̥͍͖̮̽͂͋́͆ͭо̴̢̦̱̥ͩͧ̃́́ ̰̤͕̪̹̟̃ͣͨ̌͛д̛̻̣͙͙̏̅ͅ ̧̻͈̹̙̓́̐ͥь̸̖̬̗̘̓́ͯͥ̈́ ̵̗̱́̈́̅ͮ̿͟͠ ̶̣̱̘̙̩͉̈ ͂̒҉̯̞̫͟у̷̥̠͙͈͌̉̃́̚͜ ̜͙͎͎͆ͤ̓ͦз͇̥̪̤̥͍̓̌͆͋ͭ̈ͧ͢ ̴̨̻̝̫̖̽͠ͅн̵̾ͣͣ̾҉̻̙̖͚̞͉͎̣ ̷̷̖̙̑͝а̩̻̫͚̟͉͓̗̰ͣ̋̆̿̅ ̸̷͉̣̘̼̪̝̲͕̿͊е̯̜͎̳͍͖͆ͫ̓ ̖͔̫̫̞͕̤̜͊͆͗̒̀т͍̣̟͔̥̉̚ ̵̧̦̝̝̊͝ ͭ҉̩̮͔̻̠ ̶̸͓̼̥̘̰̞͖ͬ̎ͯ̄͆͐̂̈́͝с̨̖̻̖͈̘̣̰͔ͥ̄̊ͯ̐̅̓̐͢ ̖ͬ̊̃в̵͈͍̥̣͍̻͇͒ͅ ͖͎͍̲̖̓ͬ͌̔ͧͧо̸̡̪͔ͨ̽ ̣͎̜̯̬̰̭̼͒̌̓̅̒̒̈́̉͞и̴̹̟̗͕̻͎͊ͨ͠ ̺̥͛ͬ͂̇ͤ̽͛́х̢͙̦̻̯̝ͩ̽ͬ̅ͮ̔̉ͥ̚͠͞ ͓̥̗͂̓̓!̡̗̥̭̞͓̺͗̀̑̇́͘͘